Kerkenvisie

Kerkenvisie Ameland

Aanleiding en doel

Met het landelijk programma ‘Toekomst religieus erfgoed’, stimuleert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met een aantal partners iedere gemeente inhoudelijk en financieel om een eigen vormvrije ‘kerkenvisie’ te ontwikkelen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat bedehuizen veelal een bredere betekenis hebben dan alleen voor de geloofsgemeenschappen zelf. Dat blijkt iedere keer bij ontwikkelingen rondom de toekomst en het gebruik van bedehuizen. Tot voor kort werd hierop door de lokale overheid meestal ad hoc en per individueel bedehuis gereageerd. Hierbij ontbrak vaak het zicht op de samenhang met de andere bedehuizen in de gemeente of de waarde daarvan. Daarom heeft het Rijk gemeentebesturen gevraagd een visie te ontwikkelen op de toekomst van hun bedehuizen, in gezamenlijkheid met de gemeenschappen. Het achterliggende doel van de kerkenvisie is dan ook het behoud van (de waarden van) deze gebouwen voor de toekomst, voor de gemeente en haar inwoners. Het middel is het bieden van een transformatieperspectief voor de monumentale en waardevolle bedehuizen als een transformatie aan de orde is.

Uitgangspunten en kaders

De kerkenvisie voor Ameland is opgesteld binnen de volgende kaders:

1. Uiteraard hebben de ontwikkelingen binnen de geloofsgemeenschappen invloed op de toekomst en het gebruik van de gebouwen, maar de kerkenvisie richt zich primair op de gebouwen zelf.

2. In deze nota wordt gesproken over kerken of bedehuizen. Daar bedoelen we alle soorten religieuze bedehuizen mee.

3. De nota heeft betrekking op alle bedehuizen binnen de Amelander gemeentegrens, voor zover deze oorspronkelijk zijn gebouwd als gebedshuis en/of nog als zodanig in gebruik zijn. Op Ameland betreft dat 7 bedehuizen. Daarnaast is er 1 gebouw herbestemd en zijn er 3 herontwikkeld of gesloopt.

4. Vanwege de soms aanwezige verwarrende beeldvorming rond de dorpstorens, zijn deze meegenomen in de inventarisatie van voorliggende nota.

Proces

De nota is in nauwe samenspraak met de 3 eigenaren van de 7 bedehuizen tot stand gekomen. De nota is door het College van B en W vastgesteld als toetsingskader voor ontwikkelingen rond de bedehuizen en zal ter informatie worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Bekijk ook deze projecten

Ons werk

Toe aan een nieuw vastgoed perspectief?
Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.